İş

Borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi (2)

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsilat daireleri tarafından takip edilen alacaklardan, vadesi 31 Aralık 2022 tarihinden önce olup da 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla ödenmemiş olup, birincil ve ikincil toplamı 2 bin olanlardır. Tüm tahsilat dairelerinden itibaren TL ve altındaki tutarlardan muafiyet uygulanacaktır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilen Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre yeniden yapılandırma düzenlemesinden yararlanmak isteyenler 30 Nisan 2023 tarihine kadar ilgili idareye başvuracak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, SGK, il özel idareleri, belediyeler ve YİKOB’lara bağlı tahsilat bürolarına ödenecek bedellerin ilk taksitinin 31 Mayıs 2023 tarihine kadar, diğer taksit tutarının ödenmesi istenecek. bu tarihten itibaren aylık dönemlerde en fazla 48 eşit taksitte ödenir. .

Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak ve tutarların yüzde 90’ının ikincil alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları üzerinden tahsil edilecek. feragat edilecektir. Bu durumda idari para cezalarından yüzde 25, alacağın ödenmesi halinde ikincil alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranı üzerinden hesaplanacak tutardan yüzde 50 indirim yapılacak. yeniden yapılandırma sonucunda ödenen tutar sadece ikincil alacaklardan oluşmaktadır.

Bu Yönetmeliğe göre yapılandırılan borçlar, ilgili konulardaki azami vadeleri geçmemek kaydıyla 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitle ödenebilir. Borçlular, başvuru sırasında ödeme seçeneklerinden birini seçecektir.

Kredi kartı ile de ödeme yapılabilir

Yönetmelik kapsamındaki Hazine ve Maliye Bakanlığı ile SGK’ya bağlı tahsilat dairelerinin alacakları da kredi kartı ile ödenebilecek.

Birinci ve ikinci taksitin ödeme süresi içinde yapılması şartıyla, kalan taksitlerin bir takvim yılı içinde en fazla üç taksitte ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde düzenleyici kararlara aykırılık teşkil etmiş sayılmaz.

Hesaplanan fiyatların taksitli ödemelerinde ilgili hususlara göre belirlenen tutar 12 eşit taksit için 1,09; 18 eşit taksit için 1.135; 24 eşit taksit için 1.18; 36 eşit taksit için 1,27; 48 eşit taksit için 1,36 katsayısı ile çarpılacak, bulunan fiyat taksit sayısına bölünerek aylık dönemlerde ödenecek taksit tutarı hesaplanacaktır.

Yapılandırma kapsamındaki alacaklar için zamanaşımı süreleri işlemeyecektir.

Bu tutarlar, davaya konu olan tarhiyatlar, idari para cezası ve cezalar, ilk derece mahkemesinde devam eden davalardan yararlanmak için yapılan başvurular ve ilgili kararlar karşılığında Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce ödenmesi halinde ödenir. daha önce ilk derece mahkemesi tarafından verilmiş olan iptal kararları nedeniyle dava aşamasında olan ve kesinleşmemiş alacaklar. Nakden veya hesaba iade edilebilir.

Cumhurbaşkanı, öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatmaya yetkili olacak.

gençlik ve SporBakanlık, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız sporTürkiye’de spor alanında faaliyet gösteren ve federasyonlarına kayıtlı spor kulüpleri ile yönetmelik kapsamındaki belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişilerine ayda en fazla 120 eşit taksitle ödeme yapılabilir.

Vazgeçilecek alacaklar

Yönetmelik ile Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsilat büroları tarafından takip edilen ve vadesi 31 Aralık 2022 tarihinden önce olan alacakların tahsili 1 Ocak 2023 prestiji ile ödenmemiş olup, birincil ve ikincil toplamı 2 bin TL ve altında ise tüm tahsilat dairelerinin prestiji ile feragat edilecektir.

Bu kapsamda iptal işlemlerinde kamu borçlusu adına doğan borçlar esas alınacak, müteselsil sorumluluk veya tali sorumluluk kapsamında borçlunun ödemek zorunda olduğu bedeller dikkate alınmayacaktır. Ayrıca 2 bin liralık bedelin belirlenmesinde vergi dairesi kayıtlarındaki tutar üzerinden iptal işlemleri 1 Ocak 2023 tarihinde yapılacak.

1 Ocak 2023 tarihinden itibaren bu tutarın tespitinde tahsilat dairesi kayıtları esas alınacaktır. Müsadere edilen alacaklara ilişkin olarak açılan davalar, alacaklı tahsil dairesinin alacağın iptaline ilişkin bildirimi üzerine mahkeme tarafından sonlandırılır. Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce ödenen tutarlar iade edilmez.

SGK’ya ödenecek prim alacakları, SGK’nın iş kazası, meslek hastalığı ve haksız yere ödenen aylıklar nedeniyle işverene rücu etmesinden doğan alacaklarına karşılık sattıkları işlerin bedeli düşülerek yeniden yapılandırılabilir.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamı dışında kalan işyerlerine ait ve ödeme süresi 31 Aralık 2020 veya daha önce olan ancak ödenmemiş sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri, SGK matrah primleri ve idari para cezaları toplamı Fiyatı ne olursa olsun 500 TL. Alacakları nedeniyle ikincil alacaklarından tutarı 10 bin lirayı geçmeyenlerin tahsilinden feragat edilecek.

Genç Girişimciler avantajı istisnasında güncelleme

Araç muayenelerini süresinde yaptıramayanlar, muayenenin ertelendiği her ay ve kesri için yüzde 5 yerine Yİ-ÜFE oranları kullanılarak bulunan tutarı, Yİ-ÜFE oranları kullanılarak bulunan tutarı ödeyecek. Yönetmelik, bu denetimlerin 30 Eylül 2023 tarihine kadar yapılması esasına dayanmaktadır.

Orman, Hazinenin özel mülkü sayılan yerler veya devletin karar ve tasarrufundaki taşınmazlar hakkında yapılan kesin izin, kesin tahsis, kullanma kararı, irtifak hakkı, kullanma izni ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan harçlar, Yönetmeliğin yayım tarihi itibari ile ödemesi yapılmayan, vadesi 31 Aralık 2022 itibari ile gelmesine rağmen ayrıca yapılandırılabilir.

İl özel idareleri, YİKOB’lar, belediyeler ve iştirakleri ile sermayesinin yüzde 50’den fazlası bunlara bağlı şirketlere ait olan ve 31 Aralık 2022 itibari ile sahip olunan taşınmazların satış, irtifak hakkı ve kiraya verilmesi işlemleri, bu Yönetmeliğin yayım tarihi prestiji ile vadesi ödenmemiş olmasına rağmen. Kullanım bedeli ve gelir payı alacaklarına yeniden yapılandırma imkanı getirilmiştir.

Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri tarafından takip edilen ve vadesi 31 Aralık 2020 tarihinden önce olan ancak yönetmeliğin yayım tarihi prestiji ile ödenmemiş olan anapara alacaklarının bedeli her bir alacağın türü, süresi ve asılları ayrı ayrı dikkate alınarak bedeli 250 TL’yi geçmeyen. Bu asıllardan bağımsız olarak, ikincil alacakların tahsili, bedeli 500 TL’yi geçmeyen asıl ödenmiş ikincil alacaklardan vazgeçilir.

Kanun kapsamındaki diğer yeniden yapılandırma borçları ise şöyle:

“TOBB ve Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamında, üyelerin oda ve borsalara üyelik aidatları, navlun hasılatından elde edilecek oda hisseleri ile borsa kayıt bedeli ile oda ve borsa aidatları, TOBB’a, odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Birliği’ne aidat borçları ve borçları, Ticaret ve Sanatkarlar Odası’nın kararlarına göre esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara olan aidat borçları Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu ile odaların birlik ve üye olduğu federasyonlara, Türkiye Esnaf Birlik ve Federasyonlarına, Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonuna, Esnaf ve Sanatkarlar Mesleki Eğitimini Geliştirme ve Destekleme Fonu borçları, avukatların baro ücretleri ve stajyer avukatların ilgili barolara ve Türkiye Barolar Birliğine staj kredisi borçları dernekler, Avukatlık Kanunu kararlarına göre; Milli Mühendis ve Mimar Odaları Birliği kararlarına göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidatları; Türk Tabipleri Birliği Kanunu kararlarına göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidatları ve birlik hissesinin odalar Merkez Yönetim Kuruluna olan borçları; Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu kararlarına göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan üyelik borçları ve odaların birlik hisse borçları Türk Diş Hekimleri Birliği’ne; Veteriner Hekimlik Mesleğinin Yürütülmesine, Türkiye Veteriner Hekimler Birliğinin Kurulmasına ve Yapılacak Odalara ve Yapılacak İşlere Dair Kanun kararlarına göre, meslek mensuplarının üye oldukları odalara olan üyelik borçları Odaların Türk Veteriner Hekimler Birliği’ne olan borçları birlik tarafından paylaşılmaktadır.

Genç girişimcilere sağlanan fayda muafiyeti tutarı, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere gelir vergisi tarifesinin ikinci dilimindeki tutar olarak belirlenecek.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu’nda yapılan değişikliğe göre, yürürlük tarihi itibari ile geri ödemeye başlanan veya takibe alınmak üzere vergi dairesine ibraz edilen tahsilat ve katkı kredilerinden; vadesi gelmiş ancak ödenmemiş olan tahsilat ve katkı payları, 9 Kasım 2022 ortasındaki Yİ-ÜFE fiyatıdır. alacağın katsayı tutarı hesaplanmayacaktır. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilen bedeller iade edilmeyecektir.

Depremlerin etkilerinin ortadan kaldırılmasına yönelik düzenlemeler

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin etkileri dikkate alınarak Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak başvuruların ve ödenecek taksitlerin süresi bir ay uzatılacak. Mücbir sebebin beyan edildiği illerdeki bürolara borcu olanlar, mücbir sebebin bitimini takip eden ay sonuna kadar başvuruda bulunarak bu süreyi takip eden aydan başlayarak belirtilen süre ve şekilde ödemelerini yapar. .

6 Şubat – 31 Temmuz 2023 tarihleri ​​arasında patronların eşleri tarafından yapılan cari fiyat, prim ve ikramiye ödemelerine ek olarak 50 bin lirayı geçmemek üzere bire bir yardım ve nakdi yardımlar, depremden etkilenen çocuklar veya ebeveynleri, temel ödeneğe dahil edilmeyecektir. Bu yardımlardan gelir vergisi ve damga vergisi alınmayacaktır.

Sahip oldukları konutları depremden etkilenen vatandaşlara ikamet amacıyla ücretsiz olarak tahsis eden konut sahiplerinden emsal kira bedeli uygulanmayacak.

Depremde hayatını kaybedenlerin mirasçılarına, sigorta ve emeklilik şirketleri ile Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) tarafından yapılan ödemelerden gelir vergisi stopajı uygulanmayacak.

Depremde hayatını kaybedenlerin mirasçılarına intikal eden malları ile patronların bunların eş, çocuk, anne ve babasına yaptığı yardımlar veraset ve intikal vergisinden istisna edilecek. Bu devirlerden dolayı veraset ve intikal vergisi beyannamesi ibraz edilmeyecek ve ihtarname aranmayacaktır.

Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kararlarına göre tutulması, korunması ve ibraz edilmesi zorunlu defter ve belgeleri sarsıntıda kaybolan mükelleflerin başvuru süresi 31 Temmuz’a kadar uzatılacak, 2023. Bu belgeyi il veya ilçe mülki idare heyetlerinden almak mümkün olacaktır. Yeni kitap açılışları kolaylaştırılacak ve yeni kitapların onay süreçlerinde noter ücreti ve noter ücreti alınmayacaktır.

Deprem nedeniyle mücbir sebep durumunun ilan edildiği yerlerde faaliyet gösteren gerçek kişiler ile ekonomik ve ticari çıkarı bulunan mükelleflerin alacaklarının tahsilinde yaşanan zorluklar nedeniyle şüpheli alacak karşılığı ayrılmasına ilişkin kurallar hafifletilecek.

31 Temmuz 2023 tarihine kadar bu işlemlere ilişkin harç ve harçlar ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ilan ücreti, ticari işletmelerin, ticaret şirketlerinin ve mücbir sebep ilan edilen yerlerdeki şubelerinin yapacakları işlemlerden alınmayacaktır. deprem nedeniyle ticaret sicil müdürlüklerine

Mücbir sebep ilan edilen yerlerde depremden zarar gören esnaf ve sanatkarların ekonomik faaliyetlerinin devamına katkı sağlamak amacıyla 31 Temmuz 2023 tarihine kadar tescil, iptal işlemlerinde tescil gazete ilan bedeli alınmayacaktır. , tadil, tescil tasdik işlemleri esnaf sicil müdürlüklerinde yapılacak.

Depremde yıkılan veya ağır hasar gören binalar ile kullanılamaz hale gelen araçların vergi ve katkı payları ile varsa bu alacaklara ait yardımcı alacakları iptal edilecek. Vergi daireleri tarafından araçlara konulan hacizler kaldırılacak.

Tek seferlik ek vergi

Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 2022 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde, kurumlar faizinden indirime tabi istisna ve indirimli fiyatlar ile indirimli kurumlar vergisine tabi matrahlar üzerinden yüzde 10 oranında dönem faydası ile ilişkilendirilmeksizin gösterilerek; Kurumlar vergisi istisnası ile yurt dışından elde edilen ve en az yüzde 15 vergi yükü taşıdığı ispatlanan kazançlar üzerinden yüzde 5 oranında ilave vergi alınacak.

Depremden etkilenen 11 il ile Sivas’ın Gürün ilçesindeki kurumlar vergisi mükellefleri kapsam dışında tutulacak.

Hesaplanacak verginin birinci taksiti kurumlar vergisinin son ödeme süresi içinde, ikinci taksiti ise bu süreyi takip eden dördüncü ayda ödenecektir.

Hesaplanan ibraz konusu vergi, gider ve indirim olarak değerlendirilmeyecek; Kurumlar vergisi, kesintili vergi, tevkif edilen vergiler ve varsa yurt dışında ödenen vergiler dahil her türlü vergiden mahsup edilmesine izin verilmeyecektir.

Söz konusu vergi, birinci taksit kurumlar vergisi ödeme süresi içinde, ikinci taksit ise bu dönemi takip eden dördüncü ayda olmak üzere iki taksitte ödenecektir.

Risturn muafiyeti, tam mükellef kurumlardan yapılan bağış ve yardımlar gibi bazı istisna ve indirimler kapsam dışı bırakılacak ve ilave vergi kapsamına girmeyen mükellefler belirlenecektir.

Genel Kurul’da daha önce kabul edilen önergenin 10’uncu maddesi yeniden görüşülerek tadil edildi. Kabul edilen düzenlemeye göre, mikro ve küçük işletmelerin teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge ve tasarım merkezleri kurumlar vergisi mükelleflerinden alınacak bir defaya mahsus ek vergiden muaf tutulacak. Ayrıca yurt dışına gönderilen öğrencilerin kamu borçları da yeniden yapılandırma kapsamına alındı.

(sürecek)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu